Sheikh Shahidul IslamSheikh Shahidul Islam, Former Education Minister, Bangladesh